POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ V RÁMCI BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (Písemná práce z dějin estetiky; Písemná práce ze soudobých teorií; Písemná práce z teorie jednotlivých druhů umění)

Téma práce musí být předem konzultováno s vyučujícím. Rozhodnutí splnit zadání rozšířením již předneseného referátu či uznané seminární práce musí být schváleno vyučujícím. Bakalářská práce, seminární práce a písemné práce se nesmí po obsahové stránce (znění textu) navzájem překrývat.

Nejzazší termín odevzdání práce: jeden kalendářní měsíc před předpokládaným zápisem atestace do SISu.

Rozsah práce bude minimálně 15 normovaných stran (27 000 znaků včetně mezer).

Citace a seznam použité literatury uvedený na závěr práce bude vypracován podle některé z aktuálně užívaných citačních norem (např. ISO 690 nebo Chicago Manual of Style 16th edition).

Seznam použité literatury musí být rozdělen na prameny a sekundární literaturu.

Všechny cizojazyčné citace musí být přeloženy, originální znění lze uvést v poznámkách pod čarou.