Diplomní a bakalářský seminář

Každý student/studentka má povinnost absolvovat bakalářský, respektive diplomní seminář a získat dva zápočty za dvě vystoupení, na kterých bude prezentován vývoj psaní závěrečné práce. První vystoupení se může uskutečnit pouze poté, co bylo téma závěrečné práce oficiálně přihlášeno.

Obě vystoupení předpokládají konzultaci studenta/studentky se školitelem buď nad osnovou práce, nebo nad třetinou napsaného textu.

V každém semestru je možné vystoupit pouze jednou.

V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit pouze 2 referující, v rámci bakalářského semináře 3 vystupující.

Uzávěrka je středa 4. 3. 2020.

Seminář se koná v místnosti C203 (2. patro).

Změna programu vyhrazena. Hosté vítáni.

Aktualizace k 30. 4. 2020: Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto semestru běžná výuka již neobnoví, musíme opustit obvyklou formu plnění požadavků na udělení zápočtu z bakalářského, resp. diplomního semináře (ústní přednesení referátu o postupu psaní vašich prací) a přikročit k alternativnímu scénáři. Všichni, kdo máte zájem získat ze semináře zápočet, zašlete organizátorům kurzu do konce května prezentace svých projektů (ať již v PP prezentaci nebo ve Wordu); prezentace bakalářského projektu by měla obsahovat text v rozsahu mezi 3 a 5 normostranami, prezentace diplomního projektu pak mezi 5 a 7 normostranami (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). My následně vaše příspěvky okomentujeme a komentáře vám dáme k dispozici.

Jen pro úplnost připomínáme, že všechny prezentace mají být před odevzdáním konzultovány/schváleny školitelkou či školitelem.

_______________________________________________________________________

20. 2. 2020

Informační schůzka k programu Erasmus+.

_______________________________________________________________________

27. 2. 2020

Seminář se nekoná z důvodu celofakultního diskusního setkání nad modelem financování FF UK (16:30, aula 131 Hl. b. FF UK).

_______________________________________________________________________

5. 3. 2020

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Bakalářský seminář se pro absenci referátu nekoná.

_______________________________________________________________________

12. 3. 2020

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ (2 místa)

_______________________________________________________________________

19. 3. 2020

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ (1 místo)

Karina Kakhanova: TBA

Štěpán Hurník: Scrutonova kritika sémiotických přístupů k hudbě

_______________________________________________________________________

26. 3. 2020

Přednáška hostujího profesora/profesorky.

_______________________________________________________________________

2. 4. 2020

Přednáška hostujího profesora/profesorky.

_______________________________________________________________________

9. 4. 2020

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Tereza Pinkasová: Obhajoba populárního umění v díle Richarda Shustermana

Anna Všetečková: Ruina jako estetický objekt

Olga Moiseeva: Vztah etické a estetické hodnoty v umění performance

(Termín je obsazen.)

_______________________________________________________________________

16. 4. 2020

Seminář se nekoná z důvodu pracovní cesty pedagoga/pedagogů.

_______________________________________________________________________

23. 4. 2020

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ (2 místa)

_______________________________________________________________________

30. 4. 2020

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Lucie Svobodová: Zahrada jako estetický objekt

Jan Čejka: TBA

Karolína Mochanová: Výklad principu gagu v díle Václava Havla

(Termín je obsazen.)

_______________________________________________________________________

7. 5. 2020

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ (2 místa)

Václav Rabiňák: TBA

_______________________________________________________________________

14. 5. 2020

Přednáška hostujího profesora/profesorky.

_______________________________________________________________________